८६ वर्षांचा जपलेला जिव्हाळा

कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक कुटुंबासाठी

धनाबरोबर मनाचाही सांभाळ करणारी बँक

रायगड जिल्ह्यातील ISO 9001:2008 मान्यताप्राप्त एकमेव बँक

 


शाखा

महाड शाखा

तांबट आळी , महाड, जि. रायगड, पिन : ४०२३०१

शाखाधिकारी : शश्री. एम. एस. येरुणकर (मोबाईल नं.: ९४२१२५१८२०)
दूरध्वनी : (०२१४५) २२२१७४ / २२५४६८

श्रीवर्धन शाखा

मु. पो. श्रीवर्धन, जि. रायगड, पिन : ४०२११०

शाखाधिकारी : श्री एम. एल. देशमुख (मोबाईल नं.: ९४२३८२३९६०)
दूरध्वनी : (०२१४७) २२२२१४ / २२३३१४

मुरुड शाखा

मु. बाजारपेठ, ता. मुरुड, जि. रायगड, पिन : ४०२४०१

शाखाधिकारी : श्री. वाय. डी. चव्हाण(मोबाईल नं.: ७७२२०८०५५९)
दूरध्वनी : (०२१४४) २७४०५५ / २७५१३२

पोलादपूर शाखा

मु. बाजारपेठ, ता. पोलादपूर, जि. रायगड, पिन : ४०२३०३

शाखाधिकारी : श्री. डी. बी. सरकले (मोबाईल नं.: 9420836399)
दूरध्वनी : (०२१९१) २४००५५

म्हसळा शाखा

मु. बाजारपेठ, ता. म्हसळा, जि. रायगड, पिन : ४०२१०५

शाखाधिकारी : शश्री. व्ही. बी. सावंत (मोबाईल नं.: 7720013505)
दूरध्वनी : (०२१४) २३२२४६ / २३२९२५

बिरवाडी शाखा

नवीन बाजारपेठ, मु. पो. बिरवाडी, ता. महाड, जि. रायगड, पिन : ४०२३०२

शाखाधिकारी : श्री. सी. बी. घोसाळकर (मोबाईल नं.: ७७२००५४५५५)
दूरध्वनी : (०२१४५) २५००४६ / २५०९८५

पाली शाखा

छ. शिवाजी चौक, पंचायत समितीजवळ, पाली, सुधागड - रायगड, पिन : ४१०२०५

शाखाधिकारी : श्री. व्ही. बी. दांडेकर (मोबाईल नं.: ९२२६८८०००७)
दूरध्वनी : (०२१४२) २४२२७७ / २४१०६२

पनवेल शाखा

"पारिजात अपार्टमेंट", वैशंपायन वाडा, पनवेल, जि. रायगड, पिन : ४१०२०६

शाखाधिकारी : श्री. एस. जी. विचारे (मोबाईल नं.: 7720013504)
दूरध्वनी : (०२२) २७४५५७१४ / २७४६३५०९

मोहोपाडा शाखा

साईकृपा होटेलजवळ, मोहोपाडा , ता. खालापूर, जि. रायगड, पिन : ४१०२२२

शाखाधिकारी : श्री. के.एस.मेश्राम (मोबाईल नं.: ९४२२६९५३७३)
दूरध्वनी : (०२१९२) २५०८७० / २५१६९८

खोपोली शाखा

म. गांधी मार्ग, मशिदीजवळ, खोपोली, जि. रायगड, पिन : ४१०२०३

शाखाधिकारी: श्री. एस. बी. साळवी (मोबाईल नं.: ९८२२६७८५८६)
दूरध्वनी : (०२१९२) २६४११२ / २६६४५२

माणगांव शाखा

मु. बाजारपेठ ता. माणगांव जि. रायगड, पिन : ४०२१०४

शाखाधिकारी : श्री. व्ही. पी. सावंत (मोबाईल नं.: ९४२०६५०१६१)
दूरध्वनी : (०२१४०) २६३२८५ / २६१४२०

नेरळ शाखा

अंबिका नका, नेरळ - माथेरान मार्ग, नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड, पिन : ४१०१०१

शाखाधिकारी : श्री. एस. एन. पवार (मोबाईल नं.: 9637127970)
दूरध्वनी : (०२१४८) २३८९६५

पेण शाखा

खाटीकआळी, ता. पेण, जि. रायगड, पिन : ४०२१०७

शाखाधिकारी : श्री. व्ही. डी. केंडकी -(मोबाईल नं.: 9881922714)
दूरध्वनी : (०२१४३) २५३९८१

अलिबाग शाखा

हाऊस नंबर ११००,"सरस्वती", बालाजी नाका, मु. पो. ता. अलिबाग, जि. रायगड, पिन : ४०२२०१

शाखाधिकारी : श्री. एन. आर. हाटे (मोबाईल नं.: ९४०३०४१५४९)
दूरध्वनी : (०२१४१) २२२८१५

उरण शाखा

श्रीराजनगर, कामथा रोड, ता. उरण, जि. रायगड, पिन : ४००७०२

शाखाधिकारी : श्री. एस. एम. शेलार (मोबाईल नं.: ७७२००१३५०७)
दूरध्वनी : (०२२) २७२२४१३०

रोहा शाखा

कोठारी बिल्डींग, ता. रोहा, जि. रायगड, पिन : ४०२१०९

शाखाधिकारी : श्री. एस. के. साळुंखे (मोबाईल नं.: 7720013508)
दूरध्वनी : (०२१९४) २३४८२८

कर्जत शाखा

कपालेश्वर, महादेव चौक, महावीर मार्ग, कर्जत, जि. रायगड, पिन : ४१०२०१

शाखाधिकारी : श्री. सुभाष एम. ठोंबरे (मोबाईल नं.: ९८५०९६३६९६)
दूरध्वनी : (०२१४८) २२०४२८

तुडील

मु. लोअर तुडील, पो. अप्पर तुडील, ता. महाड, जि. रायगड, पिन : ४०२११५

शाखाधिकारी : श्री सी. एस. जंगम (मोबाईल नं.: ९८८१२७३४२६)
दूरध्वनी : (०२१४५) २७८१८८

निजामपूर

समर्थ नगर, दिघी पुणे रोड, अॅट पोस्ट. निजामपूर ता. माणगांव, जि. रायगड, पिन : ४०२१२०

शाखाधिकारी : श्री व्ही. एल. धारसे (मोबाईल नं.: ७७२००५४५३१)
दूरध्वनी : (०२१४०) २६८०५१ / २६८०५२

बोर्ली पंचतन

बाजारपेठ, श्रीवर्धन दिघी रोड, अॅट पोस्ट - बोर्ली पंचतन ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड, पिन : ४१०२०३

शाखाधिकारी : श्री. व्ही. एल. धारिया(मोबाईल नं.: ७७२००५४५३०)
दूरध्वनी : (०२१४७) २२४६४० / २२४६८०

मंडणगड

हाऊस नंबर २८१, पहिला मजला, मोगल शेख कॉम्प्लेक्स, बाजार पेठ, अॅट पोस्ट मंडणगड, जिल्हा :रत्नागिरी, पिन : 415203

शाखाधिकारी : श्री. ए. पी. पाटेकर (मोबाईल नं.: 7720013605 / 9922354545)
दूरध्वनी : (02350) 225989

पिरंगुट

हाऊस नंबर १२५१,गाळा नंबर २६, २७ आणि २८, मुळशी टॉवर, पुणे-कोलाड रोड, अॅट पोस्ट पिरंगुट, तालुका : मुळशी, जिल्हा : पुणे पिन : 412115

शाखाधिकारी : श्री जे.जी.कोसबे (मोबाईल नं.: ७७२००५४५५३ / ९५४५७५०९००)
दूरध्वनी : (020) 22923555

तळा

हाऊस नंबर १३२८,तळमजला, गाळा नंबर १ आणि ७, बाजारपेठ, अॅट पोस्ट: तळा, जि. रायगड, पिन :४०२१११

शाखाधिकारी : श्री. ए. एस. पार्टे (मोबाईल नं.: 9226881414)
दूरध्वनी : (०२१४०) २६९०७७

नवेनगर

हाऊस नंबर १४६ एस. एन., एम. जी. रोड,नवेनगर, पोस्ट तालुका:महाड, जि. रायगड, पिन :४०२३०१

शाखाधिकारी : श्री. एस. बी. शिरशिवकर (मोबाईल नं.: ७७२००५४५३५ )
दूरध्वनी : (02145) 225565